www.inocup.lt klientų duomenų privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos
1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Ipek Trade“ elektroninės parduotuvės www.inocup.lt (toliau – elektroninė parduotuvė) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3. Elektroninėje parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad elektroninė parduotuvė juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
4.  Elektroninė parduotuvė vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
  4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
  4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
  4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
      4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi elektronine parduotuve taisyklių;
      4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
      4.3.3. elektroninė parduotuvė yra įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
      4.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia elektroninė parduotuvė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
  4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
  4.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
  4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
  4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
5. Naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis gali:
  5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
  5.2. nepilnamečiai asmenys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
  5.3. juridiniai asmenys;
  5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
6. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti klientams visavertes paslaugas mūsų svetainėje, naudotojo kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami klientą, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Klientai bet kada gali peržiūrėti, kokia informacija (slapukai) įrašoma, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat klientai turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) naudojamame kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos klientui gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis elektronine parduotuve sutinkate su tuo, kad kliento kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Klientas savo duotą sutikimą bet kada galės atšaukti, pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamasis į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.
II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

7. Kliento asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė,  adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
  7.1. apdoroti kliento prekių užsakymus;
  7.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
  7.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  7.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
  7.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.
8. Registracijos elektroninėje parduotuvėje metu prašome kliento pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
9. Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis elektroninė parduotuvė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
10. Elektroninė parduotuvė gali statistiniais tikslais naudoti su kliento asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

11.  Elektroninė parduotuvė pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
11.1. tik šio dokumento 4, 6 punktuose minimiems tikslams įgyvendinti;
11.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
12. Klientas turi teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas
13. Klientas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turi teisę:
  13.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
  13.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
14. Jei klientas nusprendžia nebesinaudoti elektronine parduotuve ir nori, kad jo asmens duomenys būtų pašalinti iš mūsų duomenų bazės (ar nori gauti visus mūsų turimus asmens duomenis, susijusius su jo paskyra iš mūsų duomenų bazės), prašome kliento parašyti el. paštu į [email protected]. Jeigu klientas mano, kad jo asmens duomenys buvo naudojami netinkamai, jis turi teisę kreiptis į valstybinę asmens duomenų inspekciją.
15. Elektroninė parduotuvė, gavusi kliento prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, pateiks klientui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu [email protected]).
VI. Privatumo politikos keitimas

16. Privatumo politikos nuostatos peržiūrimos ir atnaujinamos pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą.
Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami www.inocup.lt.